FLOORBALL CLUB ZLÍN LIONS Logo Zlín Lions

Kodex

Desatero Lvíčete

 • Respektuji trenéry, spoluhráče, soupeře, rozhodčí a v neposlední řadě své rodiče.
 • Chovám se přátelsky tak, abych nikoho neurazil, neporanil, nikomu neškodil, nikoho neomezoval, neponižoval, nestrpím šikanu a násilí mezi Lvíčaty v oddíle, jakmile mám podezření, upozorním trenéra.
 • Sleduji dění ve florbale obecně a především dění v našem klubu, sleduji naše www stránky, sleduji nadcházející události, včas se zajímám, informuji své rodiče o trénincích, upozorňuji je na změny termínů, turnajů, soustředění, vše včas tak, abych se mohl zúčastnit
 • Jsem povinen účastnit se ligových zápasů, na které jsem svým trenérem nominován. Termínové listině vypsaných zápasů na konkrétní rok přizpůsobuji svůj volný čas a program, omluvou ze závodů jsou jen zdravotní či vážné rodinné důvody.
 • Chodím včas na tréninky tak, abych byl v tělocvičně 10 minut před začátkem, pokud nemohu přijít včas, nebo se nedostavím vůbec, omluvím se trenérovi, který trénink vede.
 • Dodržuji správnou životosprávu.
 • Pokud mám zdravotní indispozici, pociťuji jakýkoli problém zdravotní či jiný, který mi brání v tréninku, hlásím ihned trenérovi.
 • Jsem-li dospělý včas platím příspěvky, účastním se schůzí a porad klubu aktivním hlasem
 • Dle svých možností pomáhám s organizací a realizací závodů, meetingů, které klub pořádá
 • Reprezentuji klub nejen svými výsledky, nošením klubového oblečení na sportovních akcí, ale především svým chováním a přístupem ke sportu a svému okolí vůbec

Desatero trenéra

 • Jsem si plně vědom povinnosti dodržovat etický kodex trenéra, který znám a ctím.
 • Jsem tu pro děti, pro sport, trénuji z přesvědčení a nadšení pro věc samu.
 • Podávám dle svého nejlepšího vědomí a svědomí 100 % ze sebe sama jak na zápasech, tak trénincích, na tréninky se připravuji tak, aby trénink měl požadovanou kvalitu, úroveň a nasazení, tak, aby mě, pokud možno, nic nepřekvapilo, pokud ano, dokázal to řešit.
 • Všem svým sportovcům věnuji stejnou péči, pozornost a nasazení, dále si zlepšuji kvalifikaci a odbornost.
 • Komunikuji s dětmi. Komunikuji o dětech s jejich rodiči tak, abych případné problémy řešil v zárodku, tak aby o dění v klubu byly informováni, znali můj názor na výkonost a přístup jejich dětí. O dění ihned informuji výkonný výbor.
 • Dodržuji pravidla nastavená manažerem klubu pro vzájemnou komunikaci s rodiči, ostatními trenéry a výkonným výborem klubu.
 • Komunikuji s ostatními trenéry, sdílím své zkušenosti, informace a znalosti a předávám méně zkušeným a začínajícím trenérům v klubu. Projevuji vlastní iniciativu v rámci organizace a rozvoje.
 • Odpovídám z titulu své funkce vedení klubu, kterým je výkonný výbor klubu.
 • Chodím včas na tréninky a to nejpozději 10 minut před začátkem, pokud nemohu přijít včas, nebo se nedostavím vůbec, zajistím náhradu kolegy a informuji šéftrenéra klubu.
 • Účastním se zápasů svých svěřenců, pokud z vážného důvodu nemohu, zajistím za sebe odpovídající náhradu z řad trenérů klubu. O zápasech, účasti, výsledcích a úspěchu svých svěřenců vedu evidenci a shrnutí.

Desatero rodiče

 • Podporuji své děti ve sportu, jsem vděčný, že moje dítě může sportovat.
 • Dbám na správnou životosprávu svých dětí, jejich správnou výživu, rekonvalescenci.
 • Informuji trenéra a vedení klubu o všech zdravotních komplikacích, indispozicích a omezení svého dítěte, pravidelně navštěvuji s dítětem obvodního lékaře minimálně v rámci pravidelné lékařské prohlídky s akcentem na sportovní aktivitu a pravidelnou fyzickou a psychickou námahu dětí, kterou absolvují, v rámci zajištění jejich zdárného vývoje
 • Podporuji děti ve sportu, který dělají, chválím je, zúčastňuji se zápasů a fandím jim, vždy v rámci zachování a rozvíjení respektu k jejich výkonům, výkonům soupeřů, autoritě trenérů, rozhodčích a ohleduplnosti ke všem zúčastněným.
 • Spolupracuji aktivně s klubem, s jeho vedením a s trenéry. Své děti informuji o všem, co se jich týká, vždy dbám toho, aby byl podporován jejich vztah ke sportu, sounáležitost ke klubu a jeho členům, autoritě trenérů a vedení klubu, jakož i dobrého jména a reprezentace klubu jako takového.
 • Pravidelně hradím příspěvky a veškeré platby, ke kterým jsem v rámci působení dítěte v klubu povinen a zavázán, především pak náklady na oddílové oblečení, sportovní vybavení, soustředění, závody, včetně dopravy a ubytování.
 • Pokud nebude doprava na zápasy zajištěna klubem, jsem povinen dítě dopravit do místa konání zápasů a zpět.
 • Dbám, aby se mé dítě pravidelně účastnilo tréninků a zápasů dle rozpisu, pokud se nemůže ze zdravotních důvodů, či jiných vážných důvodů účastnit, jsem povinen ve vztahu ke klubu jej včas omluvit u vedení či trenéra, pokud toho není vzhledem ke svému věku schopno udělat samo.
 • Beru na vědomí, že členství dítěte v klubu sebou nese i jeho povinnost v rámci reprezentace klubu, a to jak na zápasech, tak v běžném životě.
 • V rámci svých možností zavazuji se podpořit svojí účastí a pomocí akce pořádané klubem, budu-li k tomu vyzván.