FLOORBALL CLUB ZLÍN LIONS Logo Zlín Lions

Pozvánka na 5. Valnou hromadu

Pozvánka na 5. Valnou hromadu

Florbalový klub Zlín Lions, z. s. (dále jen Spolek)

se sídlem K. Světlé 422, 760 01 Zlín

IČO: 03075486

Zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 19864

svolává 

Řádnou VALNOU HROMADU

na 28. června od 17:00 hod., která se bude konat v budově Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín, Broučkova 372, 760 01, Zlín.

Organizace a návrh programu jednání:

16:45 - Prezentace účastníků

1) Zahájení Valné hromady v 17:00

2) Volba předsedy a zapisovatele zápisu Valné hromady

3) Schválení navrženého programu jednání Valné hromady, Jednacího řádu a Volebního řádu

4) Informace o činnosti Spolku v sezóně 2018/2019

5) Informace o činnosti Výkonného výboru v sezóně 2018/2019 a plán pro sezónu 2018/2019

6) Informace o výsledku hospodaření za rok 2018 a za sezónu 2018/2019 (účetní závěrka)

7) Návrh rozpočtu na sezónu 2019/2020

8) Úpravy Stanov Spolku

9) Rezignace stávajícího Výkonného výboru

10) Volba nových členů Výkonného výboru

11) Volba členů Revizní komise

12) Různé, diskuse

13) Usnesení

14) Závěr

Organizační pokyny:

1) Zápis do listiny přítomných začíná v 16:45 hod.

2) Hlasování Valné hromady se může zúčastnit každý, kdo je ke dni jejího konání členem Spolku. Hlasovací právo mají všichni členové Spolku starší 18 let. Zmocněnec jednající a hlasující za člena Spolku musí předložit originální plnou moc a průkaz totožnosti.

3) Návrhy na členy Výkonného výboru a Revizní komise zasílejte nejpozději do 14. 6. 2019 na adresu sekretariátu: Zlín Lions, Březnice 257, 760 01 Zlín nebo elektronicky na e-mail sekretar@zlinlions.cz

4) Jednací řád ZDE, Volební řád ZDE.

Mgr. Matěj Koňařík, v. r.

předseda Florbalového klubu Zlín Lions, z. s.